SEM Ensemble play Eastman, Cage, Kotik // Sacrum Profanum Fest - Kraków, Poland

Wednesday, September 27, 2017 - 9:00pm
Łaźnia Nowa Theatre Teatr Łaźnia Nowa Osiedle Szkolne 25, 30-001 Kraków, PolandFestival Event Page

PROGRAMME:

Julius Eastman – Macle (1971-72) [Polish premiere]
Petr Kotik – There is Singularly Nothing (1971-72) [Polish premiere]
***
Julius Eastman – Joy Boy (1972) [Polish premiere]
John Cage – Song Books I, II (1970)
Julius Eastman – Piano 2 (1986) [Polish premiere]
Julius Eastman – Our Father (1989) [Polish premiere]

S.E.M. Ensemble
Petr Kotik - conductor
Joseph Kubera - piano